Nhật ký điện tử Công ty Mầm Xanh là nơi lưu trữ các bài viết chia sẻ có ý nghĩa về lĩnh vực nông, thủy sản, tình hình xuất nhập khẩu và các kinh nghiệm thực tiễn về kinh doanh. Mục tiêu là chia sẻ tri thức, lan tỏa hiểu biết, tinh thần trách nhiệm và góp phần xây dựng một cộng đồng và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Các bài viết khác trên Green Bud’s blog