Sầu riêng đông lạnh – Frozen durian

Sầu riêng đông lạnh theo công nghệ IQF, đảm bảo ngon, giữ được lâu, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu